948 46 07 52 - FAX 948 46 07 29 info@etxarriogz.eus